TWBK

2 lutego – Światowy Dzień Mokradeł 2023 w Kampinoskiej Dolinie Wisły

24 stycznia 2023Wojciech Bagiński

Wystąpienie ryzyka destabilizacji klimatu oznacza konieczność radykalnego przedefiniowania tradycyjnego pojęcia natury/przyrody. Nie ma powrotu do rozumienia przyrody jako danego z góry i stabilnego tła ludzkich działań. Nie jest już ona neutralna, ale nabiera wymiaru politycznego i aksjologicznego.

Ewa Bińczyk, Epoka człowieka.

Podpisanie przed 52 laty Konwencji Ramsarskiej było jednym z pierwszych sygnałów, że sprawy idą w niewłaściwym kierunku. Zaniepokojenie i uwagę skupiły wtedy na sobie osuszane przez człowieka bagna i mokradła. Zebrani na konferencji w leżącym nad Morzem Kaspijskim mieście Ramsar naukowcy podsumowali pierwsze skutki niepohamowanej antropopresji, realizowanej poprzez wielkie projekty modernizacyjne prowadzone w obrębie naturalnych systemów wodnych: zakłócenia równowagi środowiskowej oraz zanikanie ludzkich aktywności i całych kultur, które dziś nazwalibyśmy „zrównoważonymi”.

Skutki obecnego globalnego kryzysu, którego podstawową przyczyna jest przemysłowa i konsumpcyjna emisja gazów cieplarnianych, to już wizja katastroficzna. Nie zapominajmy jednak o mokradłach, ponieważ żadnego zagadnienia nie da się z owej wizji wyizolować. Wisła, a szczególnie jej najcenniejszy odcinek zwany Kampinoską Doliną Wisły, wciąż należy do kurczącej się rodziny obszarów o międzynarodowym znaczeniu dla bioróżnorodności i mających wciąż zdolność utrzymywania wewnętrznej równowagi.

Stowarzyszenie kończy prace nad formalnym zgłoszeniem fragmentu Kampinoskiej Doliny Wisły, a ściślej jej odcinka pomiędzy Wyszogrodem a Płockiem, do listy „obszarów ramsarskich”, czyli miejsc o międzynarodowym znaczeniu dla światowego dziedzictwa przyrodniczego. Wniosek zostanie przekazany Generalnej Dyrekcji Ochrony środowiska, która reprezentuje Polskę na forum Konwencji Ramsarskiej. Podpisały ją 172 kraje, które wyznaczyły dotąd ponad 2 400 obszarów. 19 z nich znajduje się w naszym kraju.

W ramach popularyzacji idei ramsarskiej wśród nadwiślańskiej społeczności nawiązaliśmy owocne kontakty z Muzeum Mazowieckim w Płocku, czego efektem będą obchody Światowego Dnia Mokradeł 2023 (ustanowionego w 1997 r. w rocznicę uchwalenia Konwencji Ramsarskiej) w 3 oddziałach tego Muzeum, to jest w Muzeum Środkowej Wisły i Ziemi Wyszogrodzkiej w Wyszogrodzie, w Skansenie Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim, oraz w Spichlerzu w Płocku. Będziemy obecni 2 lutego we wszystkich tych miejscach, w pierwszym inaugurując wystawę fotograficzną i wygłaszając prelekcje w kolejnych. Szczegółowa informacja na temat obchodów znajduje się na stronie Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

PONIŻEJ: Migawki z Wyszogrodu, 29 stycznia-2 lutego rano. Wystawa TWBK z okazji Światowego Dnia Mokradeł 2023. Autorzy fotografii: Wojtek Holnicki, Mikołaj Grzeszczuk, Grzegorz Piaskowski. Kurator wydarzenia: Wojciech Bagiński.

PONIŻEJ: Migawki z Wiączemina Polskiego, 2 lutego, samo południe. Program: Magdalena Siemaszko, wykład „Pamiętajmy o mokradłach” ( jedna z aktywności projektu bagna.pl ); Wojciech Bagiński, prezentacja idei ramsarskiej; dyskusja z przedstawicielami lokalnej społeczności. Kuratorka wydarzenia: Magdalena Lica-Kaczan.

PONIŻEJ: Migawki z Płocka, 2 lutego wieczorem. Program: otwarty przegląd fotografii przyrodniczej Roberta Densta i Mateusza Michalskiego; Wojciech Bagiński, prezentacja idei ramsarskiej. Kurator wydarzenia: Grzegorz Piaskowski.

PONIŻEJ: poster wydarzenia wyszogrodzkiego.

DZIĘKUJEMY DYREKCJI ORAZ KIEROWNIKOM I PRACOWNIKOM WSZYSTKICH ODDZIAŁÓW ZAANGAŻOWANYCH W PRZEDSTAWIONE WYŻEJ ZA OTWARTOŚĆ NA IDEĘ RAMSARSKĄ, UDZIELONE NASZEMU STOWARZYSZENIU WSPARCIE I AKTYWNE WŁĄCZENIE SIĘ DO TEGOROCZNYCH OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA MOKRADEŁ.

Poprzedni wpis Następny wpis